Algemene Huurvoorwaarden The Crown Lichtletters

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van The Crown Lichtletters, dan wel gesloten tussen The Crown Lichtletters, hierna te noemen VERHUURDER. De toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.

• De gehele huursom dient overgemaakt te zijn voor de datum die is aangegeven op de factuur. U ontvangt na uw akkoord op de offerte een officiële bevestiging en factuur waarin alle gemaakte afspraken staan vermeld.

• Schade en/of ontvreemding van/aan onze lichtletters en/of andere materialen in bezit van The Crown Lichtletters, die niet door het personeel van The Crown Lichtletters is veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder.

•  De veiligheid van het personeel van The Crown Lichtletters dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook het personeel van The Crown Lichtletters het onverantwoord vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, zullen alle lichtletters en overige materialen worden afgebouwd en verlaat het personeel van The Crown Lichtletters het feest/evenement.

• De huurder wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de lichtletters, denk hierbij aan dranken op en rondom de lichtletters dit in verband met gevaar van beschadiging of gevaar van elektriciteit.

• De geleverde producten mogen niet verplaats worden nadat wij deze geplaats hebben, om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de lichtletters en overige materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.

• De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn. De standaardperiode is 24-uur. Wilt u de lichtletter langer dan dit huren is dit mogelijk in overleg en ontvangt u daarvoor van ons een nieuwe prijsopgave

• Alle materialen die The Crown Lichtletters gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst blijven te allen tijde volledig in eigendom van The Crown Lichtletters. Fotomaterialen en inhoud van de website van The Crown Lichtletters blijven eigendom van The Crown Lichtletters en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.

• De huurder dient te zorgen voor een los/laad plek voor het personeel van The Crown Lichtletters.

• Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt The Crown Lichtletters persoonsgegevens van huurder. Om huurder te informeren over wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert The Crown Lichtletters een privacyverklaring. 

• The Crown Lichtletters zal streven naar de beste service naar de klant. Schade ontstaan doordat huurder onjuiste of onvolledige informatie vertrekt heeft aan The Crown Lichtletters, valt niet onder de aansprakelijkheid van The Crown Lichtletters. Indien huurder aantoont dat zij schade heeft geleden door gebrek van The Crown Lichtletters, dat zij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is The Crown Lichtletters slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirect schade van huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

• Parkeerkosten worden achteraf 1 op 1 doorberekend aan huurder.

•  Annuleert u korter dan 10 dagen voor geplande evenement, dan dient de gehele huursom te worden betaald door de huurder.

• Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Indien huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder met een minimumbedrag van € 55,- 

• Voor locaties gerekend vanuit Meerzijde 32-34 te Volendam, wordt voor zowel de heen- als terugreis. €0,40 per gereden kilometer in rekening gebracht. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door.

• Helaas zijn vervelende verkeerssituaties, files of autopech niet te vermijden “onmacht”, The Crown Lichtletters kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.